אלה ברדסלבסקיה, עו"ד ונטוריון

אנשים בוגרים רבים מחליטים בשלב כלשהו של חייהם להכין צוואה מכיוון שאין לדעת מתי יגיע יומם להיפרד מהעולם, ומפאת רצונם לקבוע בוודאות כיצד יחולק רכושם לאחר פטירתם.

 

 

חשיבות עשיית צוואה

סוף מעשה הוא במחשבה תחילה ומטרת עריכת הצוואה היא קודם ולפני הכל, לאפשר לעורך הצוואה לקבוע כיצד, למי ובאיזה אופן יחולק רכושו, אותו צבר במהלך חייו, לאחר פטירתו.

ניסוח בהיר ומדויק של רצון עורך הצוואה נועד בין היתר למנוע מחלוקות וסכסוכים  בין היורשים, הן אלו המופיעים בצוואה כנהנים מחלק זה או אחר ברכוש המצווה, והן אלו שללא קיומה של הצוואה היו זכאים להימנות כיורשיו עפ"י דין של המנוח.. עריכת צוואה חשובה כמעט בכל מקרה, אך היא חשובה  במיוחד כשמדובר במצווה המצוי במערכת זוגית, "פרק ב'" ויש ילדים למי מבני הזוג  ממערכת הנישואין הראשונה ו/או מהשנייה ולכן העימותים עלולים להיות סבוכים ומורכבים הרבה יותר.

כאשר נערכה צוואה ובעל הרכוש משאיר הוראות מפורטות באשר לרצונו ולהחלטתו כיצד יחולק רכושו מכל מין וסוג שהוא ( נכסי הנדל"ן, כספים, זכויות עתידיות וכד') אזי ככל שהצוואה נערכה כנדרש בדין, ביהמ"ש מכבד את רצונו של הנפטר והמצווה, גם אם רצונו זה אינו תואם את ציפיות הנהנים ו/או היורשים שהודרו מהצוואה. אדם רשאי להורות על מה ייעשה ברכושו, ככל העולה על רוחו, ואם אין סיבות מיוחדות וחריגות (כגון אי כשירות המצווה ו/או לחץ בלתי הוגן על המצווה ו/או ניצול מצבו הנפשי/בריאותי של המצווה), אזי רצונו האחרון של המצווה יכובד בדיוק כפי שהביע אותו בצוואתו האחרונה.

על הצוואה להיות מנוסחת  באופן ברור, כך שהמשמעות וההשלכות של כל משפט הרשום בצוואה תהיינה מובנות וחד-משמעיות לחלוטין, מבלי להותיר ספקות או  מקום לשתי משמעויות או לפרשנויות שונות.

זכותו של אדם לשנות במהלך חייו ובכל עת שיחפוץ את צוואותיו, לשנותן, לבטלן כליל ותמיד צוואתו האחרונה שנערכה בעת שהמצווה היה כשיר – היא זו שתהא מחייבת ותקבל תוקף חוקי.סוגי הצוואות הקיימות בישראל

צוואה בעדים

זוהי צוואה מודפסת הנחתמת בנוכחות שני עדים זרים שאין להם כל אינטרס בירושה/בצוואה והמאשרים בחתימותיהם שאכן האדם שחתם בנוכחותם על הצוואה הצהיר בפניהם שזו צוואתו האחרונה ושהוא חותם עליה מרצון חופשי וללא לחץ ו/או אילוץ.

ברוב המקרים המוריש/המצווה פונה לעורך דין ומבקש ממנו שיכין עבורו צוואה הכוללת את כל המידע על נכסיו וממונו, וכן  הנהנים בצוואתו, החלקים מעיזבונו שלו יהיה זכאי כל נהנה וכל הוראות  רלוונטיות נוספות ככל שיחפוץ.

הצוואה תנוסח ע"י עוה"ד בהתאם להוראות חוק הירושה, לרבות תוך הקפדה  על הנדרש בסעיף 20 לחוק הירושה.

חלה חובה שמסמך זה יכלול את תאריך חתימתו ע"י המצווה, את חתימת בעל הצוואה שהוא מעל גיל 18 וחתימת שני העדים בנוסח המדויק שנקבע בחוק לצורך זה.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות היא צוואה שהוכנה על ידי המצווה או עורך דינו עפ"י הוראות המצווה, ונחתמה ע"י המצווה  בפני  נוטריון, שופט, רשם של בתי המשפט, רשם לענייני ירושה או חבר מן המניין בבית הדין הרבני, המאשר בנוסח הקבוע בחוק, כי הצוואה נחתמה בפניו ע"י המצווה.   צוואה זו מייתרת את הצורך בחתימתם של שני עדים.

צוואה בכתב יד

אדם זכאי להכין צוואה בכתב יד, חייב לרשום את הצוואה ואת כל הכלול בה בכתב ידו, מתחילת המסמך ועד סופו, מוסיף לכך את תאריך כתיבת המסמך וכותרת המעידה שזו צוואתו.

הצוואה חייבת להיערך על פי סעיף 19 לחוק הירושה ובסופה חותם עליה המוריש. בסוג זה של צוואות אין צורך בחתימה של שני עדים או של עורך הדין.

אם הצוואה לא נערכה ונחתמה בדיוק על פי הוראות החוק, עלול להיות מצב שהיא לא תהיה ברת תוקף.

צוואה בעל פה

אדם שמודע לכך שמצבו הבריאותי הנו כזה שימיו ספורים מבקש במקרים רבים לערוך צוואה מידית, כיוון שאין לו את הזמן או היכולת לבצע זאת כמקובל. לצורך זאת, מזמן המצווה אל מיטת חוליו שני עדים זרים הרושמים מפיו את הוראות צוואתו בעל פה על כל פרטיה. לאור ההליך החריג, מחויבים העדים להפקיד את המסמך בהקדם, וכפוף למועדים הקבועים בחוק,  אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה זו תקפה לחודש ימים בלבד, כאשר אם בסופו של דבר האדם נותר בחיים לאחר פרק זמן זה, יהיה עליו להכין צוואה בעדים ו/או בפני רשות ו/או בכתב ידו,  כיוון שהצוואה הקודמת שנערכה בע"פ אינה ברת תוקף יותר.

חשיבות עריכת צוואה בעזרת עורך דין העוסק בתחום זה

עריכת צוואה בעזרת עורך דין אינה פעולה שעלותה גבוהה ולכן חשוב לבצע זאת כנדרש ובאופן דווקני על פי הוראות החוק. עורך דין הבקיא בתחום זה ועורך הרבה מאד צוואות יוכלו לנתב את דרכו של האדם המצווה בבחירת הצוואה התואמת את רצונותיו של המצווה, על הנוסח הבהיר והמדויק של הוראותיו אלו, על ההשלכות המסויות והאחרות של דרך החלוקה של רכוש המצווה לנהנים, ויוכל לענות לכל שאלה שעשויה להתעורר אצל המצווה במהלך הכנת הצוואה. תפקידו של עוה"ד גם לוודא שהצוואה נערכת באופן התואם בדקדקנות את הוראות החוק, על החתמתם כנדרש של העדים לחתימת המצווה ועל הנוסח המדויק הן של הצהרת המצווה והן של הצהרת העדים.

הפקדת הצוואה אצל גורם מוסמך  

המצווה רשאי לשמור את צוואתו בכל מקום/מקומות שיחפוץ, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. לא חלה עליו כל חובה להפקיד את הצוואה  אצל רשם הירושה, אם כי כמובן שהמצווה רשאי לעשות כן אם כך בחר, והחובה להפקיד צוואה אצל הרשם חלה רק  בצוואה בעל פה כאמור לעיל.

עו"ד ונוטוריון אלה ברדסלבסקיה

לייעוץ עם עו״ד אלה ברדסלבסקיה