במה עוסק המשפט המנהלי? עו״ד אילן בומבך

בשנת 2000 הוקמו במחוזות השונים ברחבי הארץ בתי משפט לעניינים מנהליים אשר סמכויותיהם דומות לסמכויות בג"ץ. עורך הדין אילן בומבך, המתמחה בתחום המשפט המינהלי והאזרחי מסביר על המשפט המנהלי.

במה עוסק המשפט המנהלי?

המשפט המינהלי מסדיר את פעולתם של כלל הגופים השלטוניים המצויים תחת הרשות המבצעת. משפט מנהלי עוסק בכל סוג של יחסים שבין הרשות המנהלית לפרטים, עסקים ותאגידים.

בית המשפט לעניינים מנהליים דן, ברשויות המינהליות, כגון: משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים, נשיא המדינה, מבקר המדינה ועוד.

האם אין פה הפרה של הפרדת הרשויות כאשר בית משפט מתערב בהחלטות הממשל?

לא. אם רשות מסוימת התנהלה בניגוד לדין או בחוסר סמכות, מתוך שיקולים זרים או בחוסר סבירות, על בית המשפט לעניינים מנהליים להתערב בסוגיה.

באלו נושאים דן בית המשפט לעניינים מנהליים?

בית המשפט לעניינים מינהליים דן בנושאים מגוונים, שכוללים, בין היתר, דיני מכרזים, רישוי עסקים, תכנון ובנייה, החלטות משרדי הממשלה השונים, ואף דן בהחלטותיהם של שרים וראש הממשלה.

הכלל המנחה את בתי המשפט לעניינים מנהליים, הוא הסדרת היחסים בין הפרט לרשות המינהלית, וזאת, תוך תשומת לב לפערי הכוחות האדירים הנוטים לטובתה של הרשות.

אלו סוגים של הליכים מנהליים קיימים?

בהתאם לסעיף 5 לחוק בתי משפט לעניינים לעניינים מנהליים, בית המשפט ידון בארבעה נושאים עיקריים: האחד, עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה (כיום, קיימת רשימה מפורטת ומגוונת הכוללת: החלטות בדיני חינוך, דיני רישוי, הסדרת עיסוק, דיני חופש מידע, ארנונה, דיני תכנון ובניה ועוד); השני, ערעור מינהלי בנושאים המנויים בתוספת השנייה (כגון: ערעור על החלטות בנושאים של חשמל, ביוב, פיקוח על בתי ספר ועוד). השלישי, תביעה ייצוגית כנגד רשות מינהלית ותובענה עפ"י דיני המכרזים. והרביעי, בכל עניין מינהלי או ענין אחר שנקבע בחוק, כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו.

באלו מקרים ניתן להגיש עתירה מנהלית?

עתירה מנהלית מוגשת בין היתר, כאשר רשות מינהלית מתנהלת או מקבלת את החלטתה בשרירות, בחוסר תום לב, בחוסר סבירות, בתוך שקילת שיקולים לא עניינים או אי שקילתם של שיקולים רלוונטיים, בחוסר מידתיות, במשוא פנים, בהפרת הבטחותיה המינהליות, בהיעדר הנמקה, באי מתן זכות טיעון, בהיעדר שימוע, באי קיום חובת ההתייעצות, ובאי פעולה במהירות הראויה.

במה שונה המשפט המנהלי מן המשפט האזרחי?

במשפט מנהלי חלות על העותר מספר חובות מיוחדות: האחת, היא לגלות את כל העובדות במלואן, למצות את ההליכים בטרם נעשית עתירה לבית המשפט; השנייה, היא כי העתירה תוגש בלא שיהוי, לפי נסיבות העניין, ולא יאוחר מ- 45 ימים ממתן ההחלטה. השלישית, היא כי העותר יגיש את עתירתו ב"ידיים נקיות". והרביעית, כי העתירה לא תהיה תיאורטית, ולא תוגש כנגד "מעשה עשוי".

אציין, כי לבית משפט זה מומחיות בטיפול בענייני משבר דחופים.

האם אפשר לתבוע סעד כספי?

בשונה מתובענה מינהלית, בה ניתן לעתור לסעדים כספיים מן הרשות המינהלית, בעתירה מינהלית, לא נפסקים סעדים כספיים. לעותרים קיימת הזכות לפנות, במקביל או לאחר ההליך בבתי המשפט לעניינים מנהליים, בתביעה אזרחית, לצורך קבלת סעדים כספיים.

האם קיימת דרישה לעמוד בתנאי סף מסוימים לצורך פתיחת הליך מנהלי?

כן, הפרט מחוייב לפנות בשלב ראשון לרשות לצורך תיקון העוול, ורק לאחר מכן, ככל שלא חל שינוי ומוצו ההליכים, ניתן לפנות בעתירה לבתי המשפט המנהליים.

באלו מקרים יושב בג"ץ כערכאה ראשונה?

בג"ץ יושב תמיד כערכאה ראשונה. בג"ץ ידון בלעדית בכל עתירה לביטול חקיקה או התקנת תקנות, וכן בכל התנהלות או החלטה של רשות מינהלית, שאינן נמנות בתוספות לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים.

עו״ד אילן בומבך

[thrive_leads id='2407']