חוק אשראי הוגן

חוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993, הוא חוק ישראלי שמטרתו להגן על הלווים מפני הלוואות יקרות מדי או בלתי הוגנות. החוק חל על כל עסקת אשראי, לרבות הלוואות בנקאיות, הלוואות חוץ בנקאיות וניכיון שטר.

החוק קובע מספר חובות למלווים, ביניהם:

 • חובת גילוי מלא: המלווה חייב למסור ללווה מידע מלא ומדויק על תנאי ההלוואה, לרבות הריבית, ההחזרים, העמלות והעלויות הנוספות.
 • חובת איסור ניצול: המלווה אסור לו לנצל את מצוקתו של הלווה או את חוסר ידיעתו כדי להוביל אותו לחתום על חוזה הלוואה שאינו הוגן.
 • חובת איסור אפליה: המלווה אסור לו להפלות לווה על בסיס גזע, דת, מין, גיל, מצב משפחתי או מצב כלכלי.

בנוסף, החוק קובע תקרות ריבית מקסימליות להלוואות. התקרות הן כדלקמן:

 • הלוואות לתקופה של עד שנה: ריבית בנק ישראל + 15%.
 • הלוואות לתקופה של יותר משנה: ריבית בנק ישראל + 10%.

ב-6 ביוני 2023, נכנס לתוקף תיקון לחוק אשראי הוגן. התיקון הרחיב את זכויות הלווים וקבע מספר חובות חדשות למלווים, ביניהם:

 • חובת בדיקת יכולת ההחזר: המלווה חייב לבדוק את יכולת ההחזר של הלווה לפני מתן ההלוואה.
 • חובת מתן הלוואה בתנאים סבירים: המלווה חייב להציע ללווה הלוואה בתנאים סבירים, בהתאם למצבו הכלכלי.
 • חובת מתן הלוואה בתנאים אחידים: המלווה חייב להציע את אותם תנאי הלוואה לכל לווה, ללא קשר למאפייניו האישיים.

התיקון לחוק אשראי הוגן נועד להגן על הלווים מפני ניצול וכן להבטיח שהם יקבלו הלוואה בתנאים הוגנים.

להלן כמה דוגמאות לכך שהחוק מגן על הלווים:

 • אם מלווה לא יספק ללווה עותק מהסכם ההלוואה לפני שהוא חותם עליו, הלווה יכול לבטל את ההסכם בתוך שבעה ימים מיום החתימה.
 • אם מלווה גובה מהלווה ריבית גבוהה מהמקסימום הקבוע בחוק, הלווה יכול לתבוע את המלווה להשבת ההפרש.
 • אם מלווה מפלה לווה על בסיס גזע, דת, מין, גיל, מצב משפחתי או מצב כלכלי, הלווה יכול לתבוע את המלווה פיצויים.

אם אתם מעוניינים לקבל הלוואה, חשוב לקרוא בעיון את תנאי ההלוואה לפני שאתם חותמים עליה. אם יש לכם שאלות או חששות, אתם יכולים לפנות לעורך דין או לארגון צרכנים.

חוק אשראי הוגן ריבית מקסימלית

על פי חוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993, תקרת הריבית המקסימלית להלוואות בישראל היא כדלקמן:

 • הלוואות לתקופה של עד שנה: ריבית בנק ישראל + 15%.
 • הלוואות לתקופה של יותר משנה: ריבית בנק ישראל + 10%.

הריבית המקסימלית מחושבת על בסיס ריבית בנק ישראל ליום מתן ההלוואה. לדוגמה, אם ריבית בנק ישראל היא 1%, הריבית המקסימלית להלוואה לתקופה של עד שנה היא 1.15%, ולהלוואה לתקופה של יותר משנה היא 1.1%.

החוק קובע כי מלווה שגוזר מהלווה ריבית גבוהה מהמקסימום הקבוע בחוק, עובר עבירה פלילית. הלווה יכול לתבוע את המלווה להשבת ההפרש, וכן פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו.

החוק קובע גם כי מלווה חייב למסור ללווה מידע מלא ומדויק על תנאי ההלוואה, לרבות הריבית, ההחזרים, העמלות והעלויות הנוספות. אם המלווה לא מספק את המידע הזה, הלווה יכול לבטל את חוזה ההלוואה בתוך שבעה ימים מיום החתימה עליו.

החוק אשראי הוגן נועד להגן על הלווים מפני ניצול וכן להבטיח שהם יקבלו הלוואה בתנאים הוגנים.

חוק אשראי הוגן והלוואות חוץ בנקאיות

חוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993, חל על כל עסקת אשראי, לרבות הלוואות בנקאיות, הלוואות חוץ בנקאיות וניכיון שטר.

לגבי הלוואות חוץ בנקאיות, החוק קובע מספר הוראות ספציפיות, בנוסף להוראות הכלליות החלות על כל עסקת אשראי.

ההוראות הספציפיות הן כדלקמן:

 • חובת בדיקת יכולת ההחזר: מלווה חוץ בנקאי חייב לבדוק את יכולת ההחזר של הלווה לפני מתן ההלוואה.
 • חובת מתן הלוואה בתנאים סבירים: מלווה חוץ בנקאי חייב להציע ללווה הלוואה בתנאים סבירים, בהתאם למצבו הכלכלי.
 • חובת מתן הלוואה בתנאים אחידים: מלווה חוץ בנקאי חייב להציע את אותם תנאי הלוואה לכל לווה, ללא קשר למאפייניו האישיים.

ההוראות הספציפיות הללו נועדו להגן על הלווים מפני ניצול על ידי מלווי חוץ בנקאיים.

להלן כמה דוגמאות לכך שהחוק מגן על הלווים בעת קבלת הלוואה חוץ בנקאית:

 • אם מלווה חוץ בנקאי לא יבצע בדיקת יכולת החזר לפני מתן ההלוואה, הלווה יכול לבטל את ההלוואה בתוך שבעה ימים מיום החתימה על ההסכם.
 • אם מלווה חוץ בנקאי יציע ללווה הלוואה בתנאים שאינם סבירים בהתאם למצבו הכלכלי, הלווה יכול לתבוע את המלווה פיצויים.
 • אם מלווה חוץ בנקאי יציע ללווה הלוואה בתנאים שונים מאלו שהוא מציע לווים אחרים, הלווה יכול לתבוע את המלווה פיצויים.

חשוב לזכור כי חוק אשראי הוגן נועד להגן על הלווים. אם אתם מעוניינים לקבל הלוואה, חשוב לקרוא בעיון את תנאי ההלוואה לפני שאתם חותמים עליה. אם יש לכם שאלות או חששות, אתם יכולים לפנות לעורך דין או לארגון צרכנים.

חוק אשראי הוגן

תוכן עניינים