ייפוי כוח מתמשך – עו"ד אפרת פריימן

עריכת "ייפוי כוח מתמשך" היא אפשרות חדשה להתמודדות עם מצב של אבדן כשרות משפטית, שהוצגה לראשונה בחקיקה הישראלית, בתיקון נרחב שנעשה ל"חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות" רק בשנת 2016.

  1. ייפוי כוח מתמשך נבדל מצו אפוטרופסות על גוף ורכוש, (הפתרון היחיד שהיה מוסדר בחקיקה הישראלית עד שנת 2016), בכך שאינו מצריך פנייה לבית המשפט לענייני משפחה למינוי לאדם אפוטרופס, ואינו מחייב הכנת והגשת דוחות שנתיים מפורטים למשרדי האפוטרופוס הכללי, על ההכנסות/הוצאות הכספיות של האדם אשר מונה לו אפוטרופוס.
  2. ייפוי כוח רגיל, כזה שניתן, למשל, בחשבון הבנק של הורה מבוגר, פוקע מעצמו כשאדם הופך להיות חסר כשרות משפטית.  בדיוק בנקודת זמן זו צריך להיכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך שהוכן מראש.

מטרת התיקון לחוק היא לאפשר לכל אדם בגיר לבחור את האנשים שעליהם הוא סומך, ולתת בידיהם את הסמכות לדאוג לענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים, אם חלילה יגיע למצב שבו לא יוכל לנהל בעצמו את ענייניו. כמו כן, ייפוי הכוח המתמשך יכול, וצריך, לכלול גם מערך הוראות (הנקראות "הנחיות מקדימות") לבני המשפחה הממונים, ובו כלולות הנחיות, החלטות ובקשות לגבי אופן ההתנהלות, עם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

אף על פי שייפוי הכוח המתמשך כולל גם את התחום הרפואי, חשוב להבין כי אינו כולל החלטות לגבי סוף החיים. ייפוי כוח והנחיות לתקופה בא אדם יוכר כ"חולה הנוטה למות", נעשה רק מתוקף "חוק החולה הנוטה למות" ואינו כלול במסמך ייפוי הכוח המתמשך.

כל אדם, על פי השקפת עולמו, מארג משפחתו, מצבו הכלכלי ודפוס החשיבה שלו, יחליט מהי הדרך הנכונה עבורו, ועל פי הנחיותיו מחויבים מיופיי כוחו לפעול, לטובתו ולרווחתו. אדם זה נקרא "הממנה".

החוק מאפשר לעורכי הדין האמונים על הכנתו של ייפוי הכוח המתמשך, לספק ללקוחותיהם מעטפת של הגנה ושקט נפשי, כיוון שאדם שחתם על ייפויי כוח מתמשך סמוך ובטוח שבערוב ימיו, אם חלילה יפגעו יכולותיו השכליות בשל מחלות כגון אלצהיימר, פרקינסון, דמנציה וכד', אופן הטיפול בו ובנכסיו יבוצעו על פי ההנחיות המדויקות שביקש מראש, על ידי האנשים אליהם סמך.

הממנה בוחר בבני משפחה, או אנשים קרובים אחרים, שעליהם הוא סומך אשר יהיו אלה אשר יפעלו כאשר לא יהיה כשיר משפטית לטפל בנושאיו כפי שהיה רגיל לעשות (מי שקיבל ייפוי כוח נקרא "מיופה הכוח"). מומלץ למנות יותר מאדם אחד כמיופה כוח, שכן נטל הטיפול באדם בלתי כשיר איננו קל כלל וכלל, ובאם יש לאדם כמה ילדים מומלץ על ידי כותבת מאמר זה, כי רובם/כולם יהיו מעורבים בדרך כלשהי בטיפול.

אם מיופנ כוח, מסיבות מסוימות, יחליט שאינו מעוניין בתפקיד, זכותו להתפטר על ידי משלוח הודעה למייפה הכוח על ביטול מעמדו. כנ"ל קיימת זכותו של הממנה, לבטל את ייפויי הכוח שנתן, בהודעה בכתב. אופציה זו תקפה לכל מקרה,  מלבד חלק מפגועי הנפש, עבורם ניתן להגביל את הזכות לביטול, בזמנים שבהם ההגנה של מיופי הכוח על הממנה היא קריטית.

ההנחיות המקדימות המפורטות בייפויי הכוח, ככל שנכתבות, מתייחסות, למשל, לקבלת החלטות אישיות כמו אם הממנה ימשיך לגור בדירתו וייעזר בסיוע כמו מטפל/ת סיעודיים במשך כמה שעות ביום, או לאורך כל היממה, או אם יאלץ לעבור ולהתגורר במחלקה הסיעודית בבית הדיור המוגן בו התגורר כאשר היה עצמאי.

ההנחיות המקדימות הרכושיות יכולות לכלול הסברים מפורטים לגבי נכסיו, הוראה לאיזה חשבון בנק להעביר את ההכנסות החודשיות, תנאים לגבי האפשרות למכור נכס מסוים (מכירה שנעשית רק בפיקוח בית משפט), לתנאים להעברות בין דוריות, הנחיות לגבי השימוש בדירת המגורים שלו אם יעבור לדיור מוגן, וכיו"ב.

בהנחיות המקדימות הממנה מעביר, למעשה, מידע לדור ההמשך לגבי רצונותיו, מי יכול לבקר אותו, מי הוא מעדיף שלא יגיע אליו כלל, מה החשיבה שלו לגבי עתידם. לדוגמה,  אם ברצונו שכל נכד המגיע לגיל 21 יקבל סכום כספי שיכסה עבורו את כל עלות הלימודים באוניברסיטה או במכללה, יניתן לתת על כך הנחייה מקדימה מפורטת.

חשוב לזכור: אם קיימים בתוך המשפחה חילוקי דעות על נושאים מהותיים העלולים להתלקח עם הזמן ולהתגלגל אל בתי המשפט, עריכת ייפויי כוח מתמשך, הליך בו מעורבים בני המשפחה, היא הזדמנות פז להציף, לשוחח, להסדיר את המחלוקות, לקבוע כללים ותנאים להתנהלות בני המשפחה. אפשר להשלים את ההליך בעריכת הסכמים נוספים ובעריכת בצוואה תואמת משלימה. הכול כדי למנוע סכסוכים משפטיים יקרים וכואבים בעתיד.

אפשר להבין כי פתרון ייפויי הכוח המתמשך הוא אקוטי במיוחד לאלו המנהלים את פרק ב' או ג' של חייהם ויש להם ילדים ממערכות היחסים השונות. במצבים אלה הסדרת העניינים הרכושיים, ענייני הזקנה והפטירה הם מחויבי המציאות!

הליך הכנת ייפוי כוח מתמשך כולל לפחות שיחה נפרדת אחת עם הממנה – כמתחייב על פי חוק – ולאחר מכן פגישה משותפת עם מיופיי הכוח, במהלכה נערך מסמך ייפויי הכוח. אם עולה הצורך, ניתן לקיים יותר מפגשים עד לקבלת ההסכמות על המסגרת הכללית של מחויבות בני המשפחה כלפי הממנה.

מומלץ מאד להתייחס בייפוי הכוח המתמשך גם לאפשרות של חילוקי דעות בין מיופיי הכוח, ולהציע מנגנון לפתרונם (פה אחד, הרוב קובע, היוועצות עם גורם שלישי, מתן עדיפות לאחד הממונים וכד')

חשוב: רק עורך דין שעבר את ההכשרה הספציפית מטעם לשכת עורכי הדין, רשאי לעסוק בעריכת ייפויי כוח מתמשכים. חשוב מאד גם כי עורכי הדין יהיו כאלה הבקיאים בתחום המשפחה, הזקנה, האפוטרופסות מחלות הנפש וכיו"ב, כדי שיוכלו להבין את צרכי האדם הממנה.

עו״ד אפרת פריימן

לייעוץ עם עו״ד אפרת פריימן