תפקידו של עורך הדין בפרויקט תמ"א 38 – עו"ד אילן קרייטר

בשנים האחרונות חל זינוק במספר הפרויקטים של התחדשות עירונית – תמ"א 38 ופינוי בינוי –  ברחבי הארץ, בשל ייעודם  למנוע פגיעה מפני רעידות אדמה  והתרומה שלהם לעלייה בערך הנכס, לבטיחותו ולרווחת הדיירים המתגוררים בו.


מהי תכנית תמ"א 38?

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה.

כמה סוגים של פרויקטים להתחדשות עירונית קיימים בשוק?

תמ"א 38/1 – שיפוץ והרחבת מבנים קיימים.

 • תמ"א 38/2 – הריסה של מבנים ישנים והקמת מבנים מודרניים במקומם שגובהם מוגבל לגובה הבניין שהוא בסמכותה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר אותו.
 • תכנית פינוי בינוי – הריסה של מבנים ישנים והקמת מגדלי מגורים במקומם לאחר שינוי תכנית בניין ערים וקבלת היתר בנייה מהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה.

ובשני המיזמים האלה של הריסה ובנייה – הן  בדרך של תמ"א 38/2 והן  בדרך של פינוי בינוי  – מפנים את כל הדיירים מבתיהם והם מועברים למגורים בשכירות במימון היזם.  אחר כך הורסים את המבנים הישנים ובונים במקומם מבנים חדשים ומאפשרים לדיירים לעבור לדירות החדשות.

האם נדרשת הסכמה של כל הדיירים לביצוע פרויקט תמ"א?

כדי לקדם את התהליך נדרשת חתימתם של כל הדיירים. אם קיימים דיירים שאינם מעוניינים להצטרף למיזם, מנסים להסביר להם את היתרונות של המיזם להם ולכלל הדיירים.  אם הם משתכנעים ומסכימים,  הם חותמים על ההסכם.  אם הם לא השתכנעו, מגישים נגדם תביעה למפקח על רישום המקרקעין.  התנגדות של דייר אחד ואף של כמה דיירים, לא תעצור את הפרויקט והמפקח על רישום המקרקעין ידון בנושא מול הדיירים המתנגדים. הוא ישמע אמנם את טענותיהם, אולם בדרך כלל תגבר הסכמת רוב הדיירים על התנגדות המיעוט  והמפקח ידחה את ההתנגדות  ואף  ימנה עורך דין או רואה חשבון, שיחתום על המסמכים הנדרשים לביצוע המיזם במקום הדיירים שיעמדו בסירובם, והמיזם ייצא לדרך.

אלו בדיקות מקדמיות יש לערוך לפני בחירת יזם לפרויקט תמ"א?

יש לבדוק באופן מקיף את יכולתו הכלכלית-הפיננסית של היזם ואת עברו המקצועי. האם ביצע פרויקטים אחרים של תמ"א 38? האם סיים את הפרויקטים? האם עמד בלוחות הזמנים שנקבעו? איך הייתה ההתנהלות בינו ובין הדיירים? האם הוא יכול לתת רשימה של מיזמים שביצע ושמות של דיירים שאפשר לברר אתם על ביצועיו?  מה הם הביטחונות שהיזם מוכן להעמיד לרשות הדיירים להבטחת קיום התחייבויותיו? האם יש לו ליווי בנקאי לביצוע המיזם? ועוד שאלות ועניינים שצריך לברר לגבי יכולותיו של היזם, אמינותו וניסיונו בתחום הספציפי של  ניהול ובנייה במיזמי התחדשות עירונית ובכלל.

באיזה שלב רצוי לשכור את שירותיו של עורך דין במסגרת תמ"א 38/1 ומהו תפקידו?

רצוי לשכור עורך דין כבר בשלב המוקדם ביותר שבו מעלים הדיירים או מקצתם את הרעיון לביצוע מיזם התחדשות עירונית בבניין שלהם, וככל שאין לדיירים עורך דין בשלב המוקדם, חובה לשכור אותו בשלב שבו היזם מציע לדיירים לחתום על חוזה לביצוע המיזם (כפי שיצוין להלן, הדיירים הם אלה שממנים את עורך הדין ואולם שכרו משולם בידי היזם).

עורך דין בעל ידע וניסיון בהתחדשות עירונית יכול לעזור לדיירים כבר בשלב המוקדם של ההתארגנות של הדיירים לקראת ביצוע המיזם, כולל נוכחות באספות דיירים ועריכת כתבי מינוי לנציגי הדיירים .

עורך הדין יכול לייעץ  לדיירים בבחירת היזם המקצועי המתאים ביותר למיזם ולהשתתף בבדיקתו של היזם, והוא אמור ללוות את הפרויקט לאורך כל הדרך, לרבות בחתימה על החוזה לביצוע המיזם, בפיקוח על  פעולותיו של היזם לקבלת היתר הבנייה, בהחזקת הביטחונות לביצוע המיזם ושימוש בהם במקרים של הפרה של החוזה מצד היזם, ליווי, טיפול וייעוץ בקשר להיבטים המשפטיים הכרוכים בפעולות הבנייה במיזם עד לסיום הבנייה ומסירת המיזם המוגמר לדיירים. נוסף על כך הוא אמור לפקח על רישום ההרחבות של דירות הדיירים, ככל שהוסכם לתת להם חדרי ממ"ד ומרפסות ושינויים מבניים אחרים המצריכים רישום בלשכת רישום המקרקעין.

עורך דין מנוסה ידאג לניסוחו של חוזה שיגן על זכויותיהם של  הדיירים ויפעל לכך שהדיירים יקבלו במסגרתו את התנאים הטובים ביותר במסגרת האפשרות הסבירה, ומנגד יבין גם מתי להימנע מלהעלות  דרישות מוגזמות מהיזם שיהיה בהם כדי לגרום לכך שהיזם ייסוג מהסכמתו לבצע את המיזם מחמת העדר כדאיות כלכלית.

עורך דין מומחה בתחום יידע  לדרוש את ניסוח העיצומים (הסנקציות) והביטחונות המתאימים כדי להבטיח את עמידתו של היזם בחוזה  ולמנוע הפרה של החוזה מצד היזם. עורך הדין גם ידאג לקבוע בחוזה תרופות (פיצויים וכלים משפטיים) למקרים שבהם היזם לא ירצה או לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו או אף חלילה למניעת מקרי "עוקץ" ומרמה. עורך הדין גם ידאג שבטרם יורשה היזם להתחיל בבנייה, יעשה את כל הביטוחים הנדרשים  מפני כל הסיכונים הכרוכים בבנייה וימציא עותקים מפוליסות הביטוח לעורך הדין.

מי בוחר את עורך הדין ומהן התכונות הנדרשות ממנו?

הדיירים בוחרים עורך דין המתמחה בתחום התחדשות עירונית שידוע להם שהוא פעל כעורך דין דיירים בכמה מיזמים  דומים. ראוי שהדיירים יבדקו את התאמתו של עורך הדין לא רק מהיבט של ידע ובקיאות וניסיון משפטי אלא גם את יכולתו לנהל מגעים אנושיים מורכבים – מצד אחד עם ציבור של דיירים, ומצד אחר עם היזם ועורכי הדין שלו – בגישה של שיתוף פעולה בין כל הגורמים ויצירת אווירה שלפיה כולם מרוויחים מהמיזם – win win situation – ולהוביל מיזם מסובך ומורכב כזה לאורך שנים עד לסיומו המוצלח.

האם היזם יכול להמליץ לדיירים על עורך דין?

היזם יכול להמליץ על עורך הדין  שהיזם מכיר אותו והתנסה בעבודה איתו במיזם או במיזמים אחרים שבהם ייצג עורך הדין דיירים מול אותו יזם, והדיירים הם שיחליטו אם לקבל את ההמלצה.

מי נושא בשכר הטרחה של עורך הדין?

היזם משלם את שכר הטרחה של עורך הדין.

האם אין ניגוד עניינים בין עורך הדין של הדיירים שאמור לשמור על האינטרסים שלהם, אך מקבל את שכר הטרחה שלו מהיזם? 

עצם תשלום שכרו של עורך הדין של הדיירים בידי היזם אין בו משום ניגוד עניינים. התשלום נועד לפטור את הדיירים מלשאת בהוצאה הזאת ובכל הוצאה אחרת הקשורה במיזם. זהו הרעיון עומד בבסיס קידום מיזמי תמ"א 38 ופינוי בינוי. אילו היו הדיירים מתבקשים לשאת בעצמם בהוצאות כלשהן, לא היה סיכוי לביצוע מיזם התחדשות עירונית כלשהו.

בכל מקרה, אין מקום לחשש  לניגוד עניינים, שכן ככל שעורך הדין של הדיירים יעמוד על זכויותיהם של הדיירים בניגוד לעמדתו של היזם, והיזם יסרב לקבל תיקונים מהותיים שידרוש עורך הדין לטובת הדיירים,  יוכל עורך הדין לייעץ לדיירים לפנות ליזם אחר, ובמקרה כזה לא יפסיד עורך הדין את שכרו משום שהוא יקבל אותו מהיזם האחר.

מה הם הביטחונות שמקבלים הדיירים מהקבלן?

הביטחונות העיקריים (ולא כאן המקום לפרט את כולם הם אלה):

בפרויקט תמ"א 38/1 – חיזוק, שיפוץ והרחבה של בניינים –  ערבות בנקאית בשיעור המוסכם בין הדיירים ועורך הדין שלהם לבין היזם.

בפרויקט של 38/2 – הריסה ובנייה, ובאופן דומה גם במיזם פינוי בינוי (בניית מגדלי מגורים) – ערבות בנקאית לפי שווי הדירה החדשה שכל דייר אמור לקבל. הביטחונות מופקדים אצל  עורך הדין של הדיירים בנאמנות ובמקרה הצורך הוא אמור  לממש אותם לטובת הדיירים  (אם לדוגמה היזם לא סיים את המיזם ונטש אותו, יוכלו הדיירים להשתמש בסכום הערבות הבנקאית, כדי לסיים את הבנייה באמצעות קבלן אחר).

ללא ערבות בנקאית (וערובות אחרות שנקבעו), בערך הכספי שנקבע, לא יחתמו הדיירים על הסכם לביצוע המיזם.

עו״ד אילן קרייטר

לייעוץ עם עו״ד אילן קרייטר 072-3945830

עו״ד דב לרר: התלמידים יכולים לקבל פיצוי עד סה״כ של 602,000 ש״ח בגין תאונה אישית בבית הספר/תיכון

תלמידי בתי הספר הלומדים במסגרות החינוך השונות מכיתה א' ועד כתה י"ב, מבוטחים בפוליסה מיוחדת לתלמידים המגנה עליהם במקרי ביטוח.

עורך דין דב לרר מייצג תלמידים רבים התובעים את חברות הביטוח, את המוסד לביטוח לאומי וגופים מוניציפליים שונים בגין תאונות שקרו להם.


היקפי הפוליסה

כל אחת מהרשויות המקומיות, המועצות המקומיות והאזוריות השונות ברחבי הארץ, מחויבות להפעיל פוליסות ביטוח עבור כל אחד מתלמידי בתי הספר הלומד במסגרת חינוכית שחלה עליה חוק חינוך חובה. הפוליסה מגנה על התלמיד 24 שעות ביממה , הן בבית הספר והן בבית או ברחוב. כמו כן, הפוליסה הורחבה והיא תחול גם בחוץ לארץ, כל עוד הימצאות התלמיד בחו"ל קשורה בקשר ישיר למוסד החינוכי.

בעת רישום התלמידים לבתי הספר, חשוב לוודא כי אכן קיימת פוליסה תקפה עבור התלמידים ושהנהלת בית הספר אכן שילמה דמי ביטוח עבור הפעלת הפוליסה.

תאונה היא מקרה לא צפוי, אקט שקורה בפתאומיות ללא אפשרות להתגונן בפניו או להיערך אליו ושבגינו נגרם נזק לאותו תלמיד.

כאמור, על התאונה לגרור בעקבותיה פציעה בדרגות שונות המצריכה טיפול רפואי ולכן על חברת הביטוח חלה החובה לפצות את התלמיד בגין הנזק שנגרם לו. במקרים רבים התלמידים מפסידים ימי לימוד רבים בעת ההחלמה בבית החולים או בבית, הפציעות מצריכות לעתים ניתוחים והיערכות מיוחדת של התלמיד ובני ביתו. ההורים מפסידים ימי עבודה רבים והתלמיד מפסיד ימי לימודים רבים.

על התלמיד לשמור את כל התיעוד הרפואי ולהציגו בפני עורך דינו, אשר ישמש אותו בתביעת הנזק בגין התאונה.

החרגות במקרי ביטוח

 1. במציאות העכשווית, תלמידים רבים נפצעים גם בשל מעשי אלימות הקורים בבית הספר ומחוצה לו. אם הפציעה נגרמה עקב מעשה פלילי, כמו לדוגמה שימוש בסכין, הפוליסה אינה מכסה זאת והתלמיד לא יוכל לתבוע את חברת הביטוח.
 2. הורה שמכה את ילדיו, זהו מקרה חריג, אם יוכח שמדובר בתאונה, יקבל התלמיד פיצוי ואם יוכח שמדובר במקרה פלילי, לא יהיה במקרה זה כיסוי ביטוחי.
 3. הפוליסה אינה מכסה מקרים של התאבדויות.
 4. פוליסת התלמידים אינה מגנה על התלמידים במקרי תאונות דרכים לאור העובדה שקיים ביטוח חובה הממלא תפקיד זה.
 5. במקרה של תאונת דרכים בחו"ל (אלא אם כן, יש הרחבה מפורשת בפוליסה), תאונות עבודה- הגורם המטפל בכך הוא המוסד לביטוח לאומי, רשלנות רפואית ועוד.
 6. נכויות שונות, כמו פגיעה או מחלה נפשית אינם מכוסים בפוליסה ואי אפשר לקבל עבורם פיצוי אלא אם הוכח שהסיטואציה הנפשית נוצרה עקב התאונה. רק אם הוכח כך, יקבל הנפגע פיצוי על הנזק.
 7. אם התלמיד נמצא בחו"ל וחל מקרה ביטוח, הפוליסה תכסה את המקרה רק אם הוא נמצא בחו"ל במסגרת פעילות בית ספרית.
 8. במצב רגיל, הפוליסה אינה מכסה מקרים של מחלות שונות, אלא אם כן, המחלה פרצה עקב התאונה באופן ישיר.

פיצוי כספי

הפוליסה מכסה במקרי הביטוח השונים נזק שהפיצוי המקסימלי בגינו הוא בסך כ- 402,000 ₪.

 • לא ישולם פיצוי בגין נכויות כמו לדוגמה צלקת שתישאר לכל החיים ותיצור נכות אסתטית, אלא אם ועדת החריגים אישרה פיצוי במקרה חריג זה.
 • כל תלמיד שנקבעה לו נכות שהיא מעל 5% – זכאי לקבלת פיצוי.
 • גם תלמיד שלא נקבעו לו אחוזי נכות לצמיתה, אך נגרם לו שבר או נזק אחר רשאי לתבוע את חברת הביטוח בגין פגיעה זו, בהתאם לסעיפי הפוליסה, לגבי זכאות בגין נכות זמנית והחזר עבור הוצאות רפואיות ( למעט מקרים בהם- יש מקור אחר שישלם ההוצאות הרפואיות לפי חוק, סכום יומי עבור נכות זמנית שווה ל- 213 ₪ לכל יום החל מיום התאונה בתנאי שיש מינימום 45 ימים רצופים והתשלום עד 3 חודשים.
 • כך למשל, קביעת אחוזי נכות בשיעור 10%, בעקבות חוות דעת של מומחה על הפגיעה- מקנה פיצוי שערכו 10% מגובה הפיצוי המקסימלי דהיינו 40,200 ₪ .
 • מעבר לסכום המרבי בסך כ- 402,000 ₪ (בגין 100% נכות לצמיתה), קיימים מקרים חריגים שבהם יש החלטה להעניק לנפגע גם מענק [תוספת] חומרה, כשאחוזי הנכות לצמיתה גבוהים מ- 80%. אז, אותו נפגע יקבל תוספת של כ- 50% משווי הנכות לצמיתה, עקב סעיף ההחמרה (מעל 80% נכות רפואית,לצמיתות). היקף הפיצוי המקסימלי בגין מענק החומרה הוא כ- 200,000 ₪ (כ- 50% תוספת לצמיתות). סה"כ כ- 602,000 ₪.
 • בכל מקרה לא יהיה פיצוי בגין פוליסת תלמיד, שערכו הוא למעלה מ – 602,000 ₪, בגין הנכות הצמיתה.
 • במקרה של מוות, עקב תאונת תלמידים, ישולם פיצוי כספי בסך של כ- 150,000 ₪.

מועדי הגשת תביעות לחברות הביטוח

במקרי תאונות, אפשר להגיש תביעות לחברות הביטוח במהלך השנים שבהם שהו התלמידים במסגרות החינוכיות השונות. ולעניין ההתיישנות- 3 שנים נוספות, מהמועד שבו הנפגע בגיר (בן 18), ועד גיל 21.  לאחר מכן, אין אפשרות לתבוע את חברות הביטוח על מקרי תאונות שחלו במסגרות שנות הלימודים.

תביעות מצטברות

קיימים מקרים שבהם יש להגיש תביעות מצטברות, קרי שיש מספר גורמים אותם ניתן לתבוע מעבר ובנוסף לתביעה בגין פוליסת הביטוח בגין תאונות תלמידים, עבור מקרה ספציפי.

כך למשל, אם תלמיד מעד בבית הספר כיוון שהמרצפות לא רוצפו כיאות, אפשר לתבוע בנוסף לחברת הביטוח בגין תאונות תלמידים גם את העיריה שלא תיקנה את המפגע בגין רשלנותה בכך שלא דאגה לתחזוקה הולמת ובנוסף לכך לתבוע את משרד החינוך כיוון שמנהלי בית הספר לא דאגו לתיקון המפגע ולא פיקחו על הנושא כך שיבוצע.

כך למעשה, התביעות הן גם תביעות חוזיות כנגד חברות הביטוח (מכוח פוליסת תאונות תלמידים) וגם  במצטבר תביעות מכוח עילת הנזיקין נגד כל הגורמים האחרים, בגין רשלנות והפרת חובות חקוקות שגרמו לנזק ולפגיעה, כגון תביעה נגד העירייה ומשרד החינוך.

עו״ד דב לרר