מיסוי הלוואות לעסקים

מיסוי הלוואות לעסקים – עסקים רבים זקוקים להלוואות כדי לממן את פעילותם. הלוואות אלו עשויות להיות ניתנות על ידי בנקים, חברות כרטיסי אשראי, קרנות הון סיכון או משקיעים פרטיים.

על פי חוק מס הכנסה, הלוואות לעסקים מוכרות כהוצאה מוכרת, כלומר הן יכולות להקטין את הכנסות העסק ולעזור להפחית את מס ההכנסה.

הוצאה מוכרת

על פי סעיף 17 לחוק מס הכנסה, הוצאה מוכרת היא הוצאה שהוצאה על ידי עוסק מורשה תוך כדי ייצור הכנסתו, ובלבד שהיא הוצאה סבירה ואינה בגדר הוצאה אסורה.

הלוואות לעסקים מוכרות כהוצאה מוכרת, כלומר הן יכולות להקטין את הכנסות העסק ולעזור להפחית את מס ההכנסה.

הוצאה מוכרת בגין ריבית

הריבית שמשלם העסק על הלוואה מוכרת כהוצאה מוכרת.

הוצאה מוכרת בגין עמלות

עמלות שמשלם העסק על הלוואה מוכרות כהוצאה מוכרת, אך רק אם הן עומדות בתנאים הבאים:

 • העמלה סבירה והוגנת.
 • העמלה לא משולמת לבעל המניות, למנהל או לעובד של העסק.

הוצאה מוכרת בגין דמי ביטוח

דמי ביטוח שמשלם העסק על הלוואה מוכרים כהוצאה מוכרת, אם הם עומדים בתנאים הבאים:

 • דמי הביטוח הם דמי ביטוח מקובלים.
 • דמי הביטוח אינם משולמים לבעל המניות, למנהל או לעובד של העסק.

הוצאה מוכרת בגין הוצאות אחרות

הוצאות אחרות הקשורות להלוואה, כגון דמי פתיחת תיק, דמי ניהול וכו', עשויות להיות מוכרות כהוצאה מוכרת, בכפוף לאישור רשות המסים.

הגבלות על הוצאה מוכרת

ישנן מספר הגבלות על הוצאה מוכרת בגין הלוואות לעסקים:

 • הוצאה מוכרת בגין ריבית על הלוואה עסקית לא תהיה מוכרת אם הריבית עולה על ריבית השוק.
 • הוצאה מוכרת בגין עמלות על הלוואה עסקית לא תהיה מוכרת אם העמלה עולה על סכום סביר.
 • הוצאה מוכרת בגין דמי ביטוח על הלוואה עסקית לא תהיה מוכרת אם דמי הביטוח עולים על סכום סביר.

מסקנה

הלוואות לעסקים מוכרות כהוצאה מוכרת, כלומר הן יכולות להקטין את הכנסות העסק ולעזור להפחית את מס ההכנסה.

עם זאת, ישנן מספר הגבלות על הוצאה מוכרת בגין הלוואות לעסקים, ולכן חשוב להתייעץ עם רואה חשבון כדי לוודא שההוצאות מוכרות כראוי.

טיפים להפחתת מס ההכנסה בגין הלוואות לעסקים

להלן מספר טיפים להפחתת מס ההכנסה בגין הלוואות לעסקים:

 • לקבל הלוואה עסקית בתנאים נוחים, כגון ריבית נמוכה ועמלות נמוכות.
 • להקדיש את ההלוואה לפעילות עסקית שתגדיל את ההכנסות.
 • לדווח על ההוצאות בגין ההלוואה בצורה נכונה.

על ידי יישום הטיפים הללו, ניתן להפחית את מס ההכנסה בגין הלוואות לעסקים ולהגדיל את הרווחיות של העסק.

האם עסקים יכולים לקחת הלוואות על חשבון הפנסיה הפרטית?


לא, עסקים לא יכולים לקחת הלוואה על חשבון הפנסיה הפרטית. חשבון פנסיה פרטי הוא חשבון שנועד לחסוך לפנסיה, והוא אינו מיועד לשימוש כמקור מימון לעסקים.

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ג-2003, אסור לעסקים לקחת הלוואות על חשבון פנסיה פרטית. ההוראה הזו נועדה להגן על החוסכים הפנסיוניים, ולמנוע מהם להשתמש בחשבון הפנסיה שלהם למטרות אחרות מלבד חיסכון לפנסיה.

ישנן מספר סיבות מדוע עסקים לא יכולים לקחת הלוואות על חשבון הפנסיה הפרטית:

 • חשבון פנסיה פרטי הוא חשבון חיסכון, והוא אינו מיועד לשימוש כמקור מימון לעסקים.
 • הלוואה על חשבון פנסיה פרטית עלולה לפגוע בהכנסות הפנסיה של העובד.
 • הלוואה על חשבון פנסיה פרטית עלולה להוביל לחובות גדולים לעסק.

אם עסק זקוק למימון, ישנן מספר אפשרויות אחרות העומדות לרשותו, כגון הלוואה מבנק או הלוואה מקרן השקעות.

מיסוי הלוואות לעסקים

תוכן עניינים