ערעור במשפט פלילי

זוהי השגה של הנאשם באמצעות עורך הדין הפלילי שלו על החלטת בית המשפט הראשון. ההשגה היא לגבי ההרשעה עצמה, או לגבי העונש שהוטל עליו בגין הרשעה זו.
קיימים ערעורים שמוגשים שהם טכניים במהותם ויש כאלה שעוסקים במהות העניין המשפטי או בשאלות של אמון בעד.
אם בית המשפט פסק כי הנאשם זוכה מחמת הספק, אי אפשר לערער על כך, זהו זיכוי מלא.
ערעורים על העונש
לעתים מוגשים ערעורים פליליים בטענה שבית המשפט נהג בחומרה והטיל עונש כבד מדי ולא פרופורציוני כיוון שלא התחשב בכל הנסיבות הספציפיות לגבי הנאשם או המקרה שהוצגו בפניו והן היו אמורות להמתיק את העונש. בערעור נאמר כי בית המשפט היה אמור לשקול ולהתחשב בכל הנתונים שהוצגו בתיק וגם (אם היה ) פסק דין תקדימי בתיק דומה.
מועד הגשת הערעור הפלילי
מיום קבלת הכרעת הדין בבית המשפט הראשון, אפשר להגיש את הערעור הפלילי המנומק תוך ארבעים וחמישה ימים בלבד. הערעור מוגש לבית המשפט הראשון שעסק בתיק או לבית המשפט שידון בערעור זה.
ערעור פלילי על פסק הדין
אם פסק הדין נקבעו קביעות חמורות לנאשם שיש להן השלכות רבות על עתידו, מגיש הנאשם ערעור על כך.
כל הערעורים מובאים לדיון בפני הרכב שופטים הדנים בערעור בלבד.
בית המשפט קמא
הדיון שהתקיים בבית המשפט הפלילי הראשון, שם התקיימו כל הדיונים, הוצגו ההוכחות, שמעו את העדים, הוצגו טיעונים לכאן ולכאן ובתום הדיונים הוגשו סיכומים. על סמך כל הדיונים קיבלו השופטים החלטות.
בניהול ההוכחות עורכי דין פליליים מנוסים, כבר מכינים את עצמם לערעור אם יוגש, והם מנסחים את הרהורי ליבם גם בעת הסיכומים כדי לומר את הדברים.
התנהלות הדיון על הערעור
הדיון המשפטי הוא רק על הערעור. לא מגישים כתב אישום חדש ולא מציגים מידע חדש. הנושא היחיד שבו דנים הוא הכרעת הדין וגזר הדין שכתוצאה מהם הוגש הערעור לבית המשפט.
במהלך הדיון סוקרים את ההתנהלות שהתקיימה במהלך המשפט ומוסיפים לכך פרשנות. ברוב המקרים לא יוצגו במהלך הערעור ראיות חדשות אלא אם מדובר בראיה אקוטית או חדשה שהשפעתה היא מהותית ביותר על פסק הדין ועל חומרת העונש.
חשיבותו של הערעור הפלילי
הערעור הפלילי הוא הלכה מחייבת כלפי בית המשפט הבאה לבדוק את ההליך השיפוטי ולבקר אותו ולכן תוצאות הערעור הן חשובות מאד גם לתיק הנידון וגם לידע על הליך השיפוט ותוצאות הערעור.
בתי המשפט וסמכויותיהם
החלטות המתקבלות בבית המשפט המחוזי זו הוראה ברשות ולכן הן מחייבות את בתי המשפט לשלום. החלטות המתקבלות בבית המשפט העליון מחייבות את בתי המשפט המחוזיים.
ערעור בסוגיות אמון
אם על פי הכרעת הדין, בית המשפט נתן את אמונו באחד הצדדים וזיכה אותו אך האמת היא שהוא האשם ולא הצד השני שהורשע. הדבר נבע מהעובדה שאחד העדים הצליח להטעות את בית המשפט ועל סמך עדות זו הוא זוכה. ואילו האדם שהורשע כלל לא ביצע את המעשה האמור.
ערעור פלילי אינו עוצר את הענישה (ללא בקשה מתאימה)
עם הגשת הערעור לא נעצר הליך הענישה עד מועד הדיון בערעור. אם המערער מעוניין בהקפאת ההליכים עד מועד הדיון, עליו להגיש בקשה לעיכוב ביצוע של העונש.
ערעור על קנסות וחלוקת התשלום מחדש
אם המערער מעוניין להגיש בקשה לביטול הקנס או לחילופין לחלק את התשלום באופן שונה ללא טענה כלשהי על קביעת ההאשמה, מוגש ערעור על נושא זה בלבד. במקרה זה אין טעם להגיש בקשה לעיכוב ביצוע תשלום הקנס או בקשה לחלוקת התשלומים באופן שונה.
ערעור פלילי כפעולת הגנה מהצד השני
לעתים צד אחד מגיש ערעור פלילי רק כדי להקדים את הצד השני כשקיימת סבירות גבוהה שגם הוא יגיש ערעור. כחלק מהאסטרטגיה יוגש הערעור ביום האחרון שבו אפשר להגיש את הערעור, כדי שהצד השני יופתע מכך. אם בסופו של דבר הצד השני לא הגיש ערעור יש אפשרות לסגת מהערעור או להקשיב לדיון בערעור שאינו מסכן צד זה.
הטיעון בערעור הפלילי
עורך הדין מבסס את הערעור הפלילי על העובדות שהוצגו במהלך המשפט. חשוב להבליט נקודה זו או אחרת שהיא אקוטית. ברוב המקרים לא מובאות בפני השופטים ראיות חדשות למעט מקרים חריגים ובודדים.
הודעת הערעור כוללת את בסיסי הערעור הפלילי, תוך מתן תשומת לב לכל הראיות, ההוכחות והעובדות השונות שהוצגו בדיון המשפטי. כמו כן יצוינו בערעור המסקנות המשפטיות והעובדתיות מתחילת הדיון המשפטי ועד סופו ועל פיהן קבעו השופטים את קביעתם. אם מדובר בערעור על קביעת אמינות, ייאמר הנושא כחלק מההשגות על פסק הדין שנקבע לנאשם.
סיכומים בתיק הפלילי
בסיכומים יחליט עורך הדין הפלילי אם לדבוק בקו ההגנה ששימש אותו לאורך כל הדיון המשפטי או להתחיל בקו הגנה חדש שישרת נכון יותר את המטרה. אם טוען עורך הדין הפלילי כי טעה בית המשפט בכך שהחמיר בעונשו של הנאשם, הוא יבהיר מהם הנתונים הספציפיים שבהם לא התחשב בית המשפט כלל ולכן הטיל עונש חמור מדי.
טעות בהכרעת הדין
אם הערעור נוגע לבסיס ההחלטה על ההרשעה, יחזיר בית הדין לערעורים את הטיפול בהמשך עניין זה לבית המשפט. אם בדיון הבא אכן יקבל בית המשפט את הטענה הבסיסית, מדובר בזיכויו של הנאשם.
בקשות לחומר ראיות במסגרת ערעור פלילי
במסגרת הדיון בערעור יוגשו כל הראיות לשני הצדדים. אם אחד הצדדים לא קיבל את מלוא הראיות הוא יבקש ויקבל לידיו את כל המסמכים טרם מועד הערעור או התיק יוחזר לדיון בבית המשפט.
תסקירי שרות מבחן – במסגרת ערעור פלילי
השופטים נעזרים בתסקירים המוגשים לו על ידי שרות המבחן.
התסקירים המפורטים מבהירים את כל ההתנהלות במקרה הספציפי, אם לדעת הצוות המקצועי הליך טיפולי יהיה אפקטיבי לנאשם או לא.
הכרעה של בית המשפט לערעורים
בסמכותו של בית המשפט להכריע בערעור כולו, או רק בחלק ממנו ובמקרה כזה להחזירו לדיון נוסף בבעת המשפט

האם מאמר זה עזר לך?